Z dniem 1 stycznia 2017 weszła w życie zmiana dotycząca wymogów dla wprowadzanych do obrotu okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Zmiana dotyczy stolarki przeznaczonej do budynków, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po 31.12.2016.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza się nowe wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Od 1 stycznia 2017r. maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla stolarki budowlanej, mającej zastosowanie w ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a nieogrzewanymi, zostają obniżone i będą wynosić:

1) Dla okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieranych w przegrodach zewnętrznych:

  • Uw max = 1,1W/m2K dla pomieszczeń z temperaturą ≥ 16°C
  • Uw max = 1,6W/m2K dla pomieszczeń z temperaturą < 16°C

2) Dla okien w ścianach wewnętrznych, w których różnica temperatur pomiędzy oddzielonymi pomieszczeniami wynosi powyżej 8°C lub w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

  • Uw max = 1,3W/m2K

3) Dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:

  • Uw max = 1,5 W/m2K

4) Dla okien w ścianach wewnętrznych, w których różnica temperatur pomiędzy oddzielonymi pomieszczeniami wynosi poniżej 8°C oraz w oknach, drzwiach zewnętrznych w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych nie stosuje się wymogów współczynnika Uw.

5) Zgodnie z Rozporządzeniem, dla budynków przemysłowych, magazynowych i gospodarczych dopuszcza się większe współczynniki przenikania ciepła, jeżeli jest to uzasadnione rachunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmującej koszty budowy oraz eksploatacji budynku.

Dziennik ustaw Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. poz 926 Punkt 1.2

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:

tabelka-300x264